FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK

www.wordsatwork.hu

Jelen dokumentum a Juventus Language Group Kft. által biztosított online szolgáltatás igénybevételének szabályait, valamint a Szolgáltató és a felhasználó között létrejövő Megállapodás feltételeit, Felek jogait és kötelezettségeit, a felhasználás jogi kereteit határozza meg. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely felhasználási cselekmény feltétele jelen Megállapodás elfogadása.

Fogalmak

Szolgáltató: A Weboldal üzemeltetője, az online portál fejlesztője és kizárólagos tulajdonosa, a Juventus Language Group Kft.

Felhasználó: A Weboldalra regisztrált, a Szolgáltatást igénybevevő fél.

Felek: A Szolgáltató és Felhasználó együttesen.

Partner: Felhasználóval munkáltatói jogviszonyban álló gazdálkodó szervezet.

HR admin: A Partner vállalat képviselője számára biztosított adminisztrációs jogosultság, melyet kizárólag a Szolgáltató adhat.

Regisztráció: A Felhasználó adatainak és előfizetésének rögzítése a rendszerben, a saját profil és a jogosultság létrehozása.

Profil: A Weboldalon, a Felhasználó saját adatait, haladását tartalmazó felület, melyet kizárólag a helyes belépési kóddal ér el a Felhasználó.

Weboldal: Jelen honlap, www.wordsatwork.hu

Tartalom: A weboldalon található nyelvi leckék, szövegek, képek, hanganyagok, mely a nyelvi gyakorlás lehetőségét biztosítják. Szolgáltatás által elérhetővé tett digitális tartalmak.

Waw: Egy tanulási egység, azaz egy mikrolecke gyűjtő neve, ami a wordsatwork rövidítése.

Mikroleckék: Könnyen elvégezhető, rövid nyelvi leckék megnevezése.

Szolgáltatási kör

A Weboldal, illetve a Szolgáltatás által elérhetővé tett digitális tartalmak nyelvgyakorlási lehetőséget biztosítanak kezdőtől a felsőfokú szintig angol, német és magyar - mint idegen nyelv - nyelveken. A nyelvgyakorlás kiterjed az idegen nyelvi nyelvhelyesség, szókincsbővítés, hallásértés, olvasott szövegértés gyakorlására, önálló fejlesztésére. Az önálló nyelvi fejlesztés érdekében szöveges-, hang-, és képi anyagok, kitölthető tesztek, tematikus leckék, letölthető tananyagok, gyakorló feladatok és egyéb eszközök állnak Felhasználó rendelkezésére.

Lehetőség van a Szolgáltatást kipróbálni, megtekinteni a Szolgáltató által biztosított, ingyenesen elérhetővé tett Mikroleckékkel, Waw-okkal. Az ingyenes, kipróbálást biztosító Waw-okon kívül, a Szolgáltatás díj ellenében vehető igénybe. Szolgáltatás részleteit és a mindenkori árakat a Weboldal tartalmazza.

A Szolgáltatás magában foglalja a Weboldal bejelentkezés után elérhető felületén az oldal által biztosított összes funkció használatát és a digitális tartalmak elérését. Ide tartoznak: szintfelmérő teszt használata, saját profil létrehozása és használata, az oldalon szereplő szövegek, letölthető fájlok, képi-, és hanganyagok, az oldalon található tanuló és gyakorló funkciók, szótárak, szószedetek, kitölthető tesztek használata és a beszédórára jelentkezés lehetősége. Partnereink részére a szolgáltatás HR admin funkció használatával egészül ki.

Regisztráció

A Szolgáltatások igénybevételéhez regisztrálni kell az oldalon, mellyel jelen megállapodás életbe lép, melyet a regisztrációval a Felhasználó elfogad. A Felhasználó regisztrációját a Weboldalra elvégezheti a Felhasználóval munkáltatói jogviszonyban álló gazdálkodó szervezet képviselője vagy a Partner kérésére a Szolgáltató szervező munkatársa is. Ilyen esetben a regisztrációval Partner kijelenti, hogy a regisztrációhoz, és az ehhez szükséges adatok szolgáltatásához Felhasználó hozzájárult, ill. a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kijelenti, hogy annak jelen felhasználási feltételeit megismerte, és azokkal teljes mértékben egyetért.

Online portál használata

a)  A regisztráció során megadott e-mail címre a Szolgáltató visszaigazolást küld a Szolgáltatás használatához szükséges információkról és a befizetés visszaigazolásáról.

b)  A Weblapra való belépést követően a Felhasználó korlátlanul használhatja a Szolgáltatást, szabadon válogathat a Mikroleckék között és követheti a saját profilján a haladását.

c)   A Felhasználó nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a Szolgáltatáson található vagy a Szolgáltatást biztosító hálózathoz.

d)  Nem másolhatja le sem egészében, sem részben a Weblapon található információkat, adatokat, Tartalmakat, mely alól kivételt képeznek a letölthető hanganyagok vagy tananyagok.

e)  A Felhasználó által elért fejlődés, eredmény kizárólag a Felhasználó felelőssége, arra garanciát a Szolgáltató nem vállal.            

f)    Weboldal lehetőséget biztosít a Felhasználó illetve Partner részére, hogy a tanulás kiegészítésének érdekében, a szolgáltatás díján felül fizetendő díj ellenében beszédórákat vásároljon. Az órák lebonyolításához Szolgáltató biztosítja a tanárt, aki a Szolgáltatóval szerződött harmadik fél. Egyéni órák esetén az időpontok egyeztetése e-mailben történik, csoportos óra esetén a naptár szerint meghirdetett alkalmakra lehet jelentkezni.

g)  A megvásárolt beszédórákhoz kapcsolódóan felmerülő problémák (pl. időpont változtatása) esetén Szolgáltató, illetve a tanár köteles a Felhasználót vagy Partnert a lehető leghamarabb a megadott elérhetőségei valamelyikén tájékoztatni, és a lehetséges megoldásról egyeztetni.

h)  Az egyéni beszédórákat a Felhasználó az óra időpontja előtt 24 órával tudja lemondani, ill. annak halasztását kérni. 24 órán belüli lemondás esetén a Felhasználó alkalmát a Szolgáltató hiányzásnak tekinti.

i)    A csoportos órák esetén csak abban az esetben van halasztási, lemondási lehetőség, amennyiben a kérelem az egész csoportot érinti. Hiányzás esetén, a Felhasználót a Szolgáltató hiányzónak tekinti, az alkalmat az óracsomagból levonja, annak pótlása nem kérhető.

j)    A beszédórák díjának visszaigénylésére csak komoly, nem várt körülmények esetén van lehetőség, pl: tartós betegség, baleset, melynek igazolását elektronikusan kell a Szolgáltatóhoz benyújtani.

k)   Egyéb esetben a díjak visszaigénylésére nincs lehetőség.

l)    Amennyiben a Felhasználó vagy Partner az óra díját már megfizette, de a tanóra nem, vagy nem a megfelelő minőségben valósult meg, Felhasználó vagy Partner írásban panaszt tehet, mely az eset körülményeit figyelembe véve egyénileg kerül elbírálásra és kompenzálásra.

Fizetési feltételek

a)  A Szolgáltatásért, illetve az egyéb kiegészítő szolgáltatásokért (pl. beszédóra vásárlása) megfizetendő díjat Felhasználó megfizetheti

-      bankkártyával, a SimplePay szolgáltatás segítségével vagy

-      átutalással, melyet az info@juve.hu e-mail címen kell kezdeményezni a Szolgáltató felé.

b)  A SimplePay szolgáltatást az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.) biztosítja, a fizetési szolgáltatás szerződési feltételeit a szolgáltatás honlapján (https://simplepay.hu) elérhető szerződési feltételek dokumentumban foglaltak szabályozzák.

c)   A díjak időközönként változhatnak, a változás a honlapon való megjelenéstől vagy a megjelölt időponttól érvényes. A befizetésről a Szolgáltató minden esetben számlát állít ki, melyet elektronikusan küld meg a befizető részére.

d)  Nem jár pénz-visszatérítés, amennyiben a Szolgáltatás nem egyezik meg a Felhasználó előzetes elvárásaival. A Szolgáltatás előzetes kipróbálására, feltérképezésére kellő információ áll rendelkezésre a honlapon.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

a)  A Szolgáltató kötelessége a Szolgáltatást legjobb tudása és technikai feltételei mellett biztosítani Felhasználó számára. Szolgáltató ennek érdekében fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás és a Weboldal bármely elemét, funkcióját, részét, tartalmát előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztassa, eltávolítsa, vagy újakat vezessen be.

b)  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Megállapodás egészét vagy részét módosítsa, kiegészítse, érvénytelenítse. Jelen Megállapodás változása esetén a Felhasználó a Szolgáltatás bármely részének további használatával elfogadja a változtatásokat azok hatályba lépésének dátumától kezdve. Szolgáltató köteles a Megállapodás módosításáról a Felhasználókat és Partnereket tájékoztatni. A Megállapodás módosítására a társaság ügyvezetője jogosult.

c)   A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy időközönként a Szolgáltatás díjait módosítsa, mely a Felhasználóra az aktuális előfizetése lejárata után lesz érvényes.

d)  Szolgáltató törekszik arra, hogy a Szolgáltatást a rendelkezésre álló eszközök segítségével folyamatosan, szünet nélkül biztosítsa, azonban kizár minden felelősséget a Szolgáltatás működésének hibáiért vagy leállásáért, mely a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail, vagy az Internet zsúfoltságából, nem megfelelő működéséből adódnak. Ide értendő a például a Weboldal egyes részeinek vagy egészének leállása, a letölthető tartalmak elérhetetlensége, a szolgáltatás kiszolgálási sebességének csökkenése, ill. más egyéb esetek. Ezekben az esetekben a Felhasználó vagy Partner nem jogosult kártérítésre.

e)  Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás olyan késedelmes teljesítéséért és/vagy meghiúsulásáért, amiket ésszerűen befolyásolni nem áll módjában (pl: a vis major, háború, árvíz, tűzeset, sztrájk, robbanás, kormányrendelkezés stb...)

f)    A Szolgáltatásból fakadó esetleges felelősség esetén a Szolgáltató általunk fizetendő kártérítés mértéke nem haladhatja meg azt az összeget, melyet a Szolgáltatásért az adott Felhasználó fizetett.

g)  A Weboldal használata során megjelenített szöveges, képes-, vagy hangos tartalom semmilyen konkrét, valós személyt, emberek csoportját, vagy jogi entitást nem hivatott ábrázolni. Szolgáltató elhatárolja a tartalmat és annak szövegkörnyezetét az esetlegesen megnevezett valós személyektől, személyek csoportjától, vagy jogi entitásoktól.

h)  Szolgáltató kizárja továbbá a felelősséget a Weboldalon megjelenő és letölthető tartalomban található információk esetleges pontatlanságáért, elavultságáért, bizonyos személyekre, emberek csoportjára, jogi entitásokra való esetleges sértő vagy felkavaró jellegéért vagy pontatlan információiért, illetve az egyes szövegek esetleges gépelési hibáiért, azonban kijelenti, hogy az ilyen tartalmak kiszűrésére törekszik, panasz esetén azokat felülvizsgálja.

Panaszkezelés és jogérvényesítés

a)  Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatás bármely részének használata közben nehézségekbe ütközik, panaszait vagy észrevételeit az info@jvue.hu e-mail címen jelezheti, lehetőség szerint az esetet és annak körülményeit minél részletesebben körülírva a gyorsabb megoldás érdekében.

b)  Szolgáltató vállalja, hogy a beérkezett panaszokkal érdemben foglalkozik, és amennyiben lehetőség van rá, a problémát haladéktalanul orvosolja, de legkésőbb 30 napon belül megválaszolja a panasztételt.

c)   Amennyiben Szolgáltató a panaszt elutasítja, az elutasítás okáról tájékoztatja a panaszt tett Felhasználót vagy Partnert. Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó vagy Partner között jogvita alakul ki, és a probléma egyéb módon történő orvoslására nincs lehetőség, a Felhasználó, mint fogyasztó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat, vagy bírósági eljárást kezdeményezhet.

A Szellemi tulajdon védelme

a)  A Szolgáltatás, a Weboldal, és a szolgáltatott tartalom egésze a Juventus Language Group Kft. kizárólagos tulajdonát képezi. A logók, grafikák, fényképek, animációk, videók és szövegek, amelyek a www.wordsatwork.hu oldalon megjelennek, a Juventus Language Group Kft. szellemi tulajdonát képezik, nem többszörözhetők, nem használhatók, nem adhatók ki, nem terjeszthetők, nem képezhetik adásvétel tárgyát, és nem jeleníthetők meg kifejezett, előzetes, írásos engedély nélkül. A biztosított tartalom egészét szerzői,- és tulajdonjog védi. A tartalomban esetlegesen megjelenő más védjegyek, termékek, márkajelzések és valódi személynevek nem képezik a Szolgáltató tulajdonát, a tartalomban történő említésük csak a nyelvgyakorlási célzattal történik.

b)  A Szolgáltató kizárólagos joga a Szolgáltatáshoz hozzáférést biztosítani, Felhasználó és Partner végfelhasználóként használja a Szolgáltatást.

Szolgáltató adatai

Cégnév: Juventus Language Group Kft.

Székhely: 1117 Budapest, Bercsényi u. 21. A ép. 108.

E-mail cím: info@juve.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-563762

Adószám: 12191831-2-43

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000782, E/2020/000322

Ügyfélszolgálat: Csak online és elektronikus módon

H-CS: 8.00-16.00 óráig

P: 8.00-14.00 óráig